Home / Kan Cicekleri / Kan Çiçekleri Türkçe Türkmen serialy doly baplar

Kan Çiçekleri Türkçe Türkmen serialy doly baplar

Kan Cicekleri Turkmen serialy in turkmen serialy in turkmen basshynda baris Baktas (Baran) we Yagmur Yuksel (Dilan) rollarynda çykyş edyar.

Kan Çiçeklerişäherinde iki duşmanyň arasynda döreýän söýgi hereket we drama arkaly gürrüň berilýär. Olar mejbury nikalaşyp, agzalalygy aýryp, ýaranjak bolmaly.

Kan Cicekleri 2022-nji ýylyň 5-nji dekabrynda çykaryldy. Şu wagta çenli türk tankytlarynyň sahypalarynda täze Herkaý diýip atlandyrylmagy örän haýran galdyrýar. Emma her bir bölek bilen halk onuň asyl nusgasyna we öndürýän önüminiň hiline üns berýär.

 

Kan Cicekleri serie turca en español capitulos completos
Kan Cicekleri série turca em português capítulos completos

Kan Çiçekleriniň doly bölümleri Kanal 7-de we seriýallaryň resmi YouTube kanalynda türkmen dilinde alyp bilersiňiz. Iki platformada-da hekaýany sypdyrmaz ýaly her hepde gysgaça beýan bilen birlikde serialdan lezzet alyp bilersiňiz.

Kan cicekleri görmek üçin bura basyň resmi kanal hiç hili youtube

Hany men Kan Cicekleri turkmen seriallaryny Türkmen tam babatlarda nirden görüp bilerin?

Türkmen doly baplaryndaky Kan Çiçekleri türk serialy resmi platformalarda heniz ýaýlyma berilmäge başlanok. Ýöne YouTube arkaly gysgaça we gözden geçirmelerden lezzet alyp bilersiňiz. Şeýdip, siz ony ýaýradýan platformalara we onuň netijesine üns berersiňiz.

 

Taryh

Kan Çiçekleri mejbury nikabilen birleşen är-aýalyň iki bäsdeş maşgalanyň nesilden-nesle geçýän jedelini nädip ýatyrjakdygyny gürrüň berýär. Baran we Dilan atly baş gahrymanlar durmuş gurmak üçin janlaryny taşlaýarlar. Şeýdip, olar maşgalasynyň duşmançylygy sebäpli ýene-de gan döküşikligiň öňüni almak isleýär.

Bäsdeş maşgalalara degişli bolan bu är-aýal parahatlygy dikeltmek üçin birleşmeli iki duşmanyň arasyndaky nikadyr. Emma olaryň arasynda daş-töweregindäki adamlaryň ykbalyny howp astyna salyp biljek güýçli hyjuw hem oýarylar.

Tizden Kan Cicekleri YouTube ýa-da Dailymotion ýaly dürli platformalarda elýeter bolar. Birnäçe wagtdan ol telewizorda lezzet alyp biler ýaly, başga kanallaryň programmasynyň bir bölegi bolar. Häzirlikçe bolsa, biz size onuň dildüwşügi, netijesi we stream platformalary barada köpräk maglumat bermäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Check Also

Kan Cicekleri serie turca capitulo 39 en español

Kan Cicekleri serie turca capítulo 39 en español

En este artículo, te diremos dónde puedes ver Kan Cicekleri, la serie turca y su ...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *